Biosenzor microfluidic impedimetric pe bază de grafenă verticală pentru monitorizarea nivelului plasmatic al unor compuși utilizați în tratamentul bolii neoplazice

NEOPLACIP

Program PN III: Programul 2-Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Tip proiect: Proiect de Transfer la operatorul economic

Proiect finantat din bugetul de stat și cofinanțat de DDS Diagnostic

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Contract Nr.69PTE/2022
Perioada: 2022-2024
Coordonator: DDS DIAGNOSTIC S.R.L Bucuresti
Director Proiect: Dr. Augustin Ofițeru
BUGET PROIECT
VALOARE TOTALA: 1.424.355,00 lei
Valoare buget: 1.193.105,00 lei
Valoare cofinantare: 231.250,00 lei

Scopul principal al proiectului

In cadrul acestui proiect se va dezvolta un senzor electrochimic funcționalizat cu grafenă verticală, integrat într-o platformă microfluidică, destinat detecției unor agenți antitumorali des utilizați în practica medicală. Senzorul va avea aplicații în medicina personalizată, mai exact în monitorizarea și adaptarea schemelor de tratament ale pacienților bolnavi de cancer.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
O1. Producerea unui prototip de senzor electrochimic microfluidic pe baza de grafenă verticală, pentru detecția cantitativă a ETO, BLE și CIS, cu scopul de a realiza scheme de tratament personalizate. Aceasta implică activități de cercetare industrială și dezvoltare tehnologică vizând proiectarea, modelarea, fabricarea și caracterizarea prototipului. Prin aceasta proiectul contribuie la racordarea cercetării aplicative şi a progresului tehnologic din România la evoluția şi cerinţele mediului socio-economic naţional şi international, prin creșterea gradului de integrare dintre cercetarea aplicativă și actul medical.
O2. Validarea tehnologiei de obținere a sistemului microfluidic prin integrarea expertizei și tehnologiilor dezvoltate de cei trei parteneri, demonstrarea eficienței de detecție a ETO, CIS și BLE și trecerea acestui dispozitiv medical la stadiul de maturitate tehnologică TRL 6. Astfel, propunerea de proiect contribuie la obiectivul de stimulare a creșterii cheltuielilor sectorului privat în CD, atât pentru propriile activităţi, cât şi pentru colaborarea cu organizaţiile de cercetare.
O3. Integrarea într-un sistem unitar tip test rapid bazat pe un sistem microfluic a rezultatelor cercetării din alte proiecte ale partenerilor, pentru a putea fi utilizat ca dispozitiv medical cu perspective reale de punere pe piață și astfel încât să se poată trece de la TRL 4 la TRL 6. Astfel, proiectul contribuie la întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi consolidarea contribuţiei acestora la crearea de noi produse (microbiosenzori pentru diagnostic in vitro)/ tehnologii (fabricare microbiosenzori) cu potențial de exploatare comercială pe piața internă şi internațională.
O4. Demonstrarea funcționalității sistemului microfluidic pentru scopul propus, prin colaborare directă cu partenerii instituționali, până la gradul de maturitate tehnologică corespondent TRL 6 și elaborarea unui algoritm de lucru cu valoare de metodă de detecție, care să permită în viitor dezvoltarea sistemului microfluidic către etape mai avansate de maturitate tehnologică și punerea pe piață a acestuia ca tehnologie comercială.
O5. Elaborarea documentației de prototip specifică firmei beneficiare și argumentarea investițiilor necesare implementării la scară productivă.

Consorțiu

Coordonator: S.C. DDS Diagnostic S.R.L.
Director de proiect: Dr. Augustin Ofițeru
Partener 1: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti (IMT); Responsabil proiect: Dr. Marioara Avram
Partener 2: Universitatea din București; Responsabil proiect: Dr. Lavinia Ruță

Rezultate preconizate

Realizarea unui prototip de senzor impedimetric cu aplicații în medicina personalizată și eficientizarea schemelor de tratament ale pacienților afectați de cancer, care urmează chemo-terapie.

Se va realiza validarea tehnologiei și transferul tehnologic către DDS.
Se vor disemina rezultatele prin organizare workshop-uri, participări la conferințe de specialitate și publicare de articole în reviste științifice.

Etapa 1 (21.06.2022-31.12.2022)

Proiectarea sistemului microfluidic și modelarea proceselor tehnologice pentru producția senzorului (în curs):a

• Stabilirea parametrilor de design ai sistemului microfluidic – parțial realizată

• Design și sinteză nanocorpi (etapa in silico) – parțial realizată.

• Diseminare prin publicarea internațională a rezultatelor (s-a realizat pagina web, sunt în pregatire 100 de pliante și un newsletter electronic)

• Diseminarea rezultatelor prin participare la manifestări tehnico-științifice (partenerul IMT pregătește participarea la o conferință internațională)

Livrabile:

• DLV A – Raport tehnic de proiectare (de etapă)
• DLV B – Raport tehnologic de fabricare senzori (de etapă)

Diseminare

Se vor publica minimum trei articole științifice indexate ISI, pe parcursul anilor 2023-2024

Cereri de brevete in anul 2024:
Se vor elabora două brevete de invenție de către coordonatorul proiectului, DDS Diagnostic SRL

Comunicări știintifice:
Se vor comunica rezultatele în cadrul a minimum trei conferințe naționale/internaționale